YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dựa vào căn cứ nào để chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến. 

  • A. Tốc độ chu chuyển của tư bản
  • B. Vai trò các bộ phận tư bản trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư
  • C. Phương thức chuyển giá trị các bộ phận tư bản sang sản phẩm
  • D. Hao mòn hữu hình hoặc vô hình

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA