YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tư bản lưu động là:

  • A. Sức lao động, nguyên vật liệu, nhiên liệu…
  • B. Tham gia từng phần vào sản xuất
  • C. Giá trị của nó chuyển hết sang sản phẩm sau một chu kỳ sản xuất
  • D. Cả a, b và c 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA