YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Những nhận xét dưới đây về phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối, nhận xét nào là không đúng?

  • A. Chủ yếu áp dụng ở giai đoạn đầu của CNTB khi kỹ thuật còn thủ công lạc hậu
  • B. Giá trị sức lao động không thay đổi
  • C. Ngày lao động không thay đổi
  • D. Thời gian lao động thặng dư thay đổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA