YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhân tố nào quyết định trực tiếp tiền công tính theo sản phẩm?

  • A. Định mức sản phẩm
  • B. Đơn giá sản phẩm
  • C. Số lượng sản phẩm
  • D. Cả b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA