AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư, giá trị TLSX đã tiêu dùng sẽ như thế nào? Trường hợp nào sai?

  • A. Được tái sản xuất
  • B. Không được tái sản xuất
  • C. Được bù đắp
  • D. Được lao động cụ thể của người sản xuất hàng hoá bảo tồn và chuyển vào giá trị của sản phẩm mới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>