YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Những nhân tố nào có ảnh hưởng đến thời gian sản xuất?

  • A. Dự trữ sản xuất 
  • B. Tính chất của ngành sản xuất 
  • C. Năng suất lao động
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA