YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tư bản là:

  • A. Khối lượng tiền tệ lớn, nhờ đó có nhiều lợi nhuận
  • B. Máy móc, thiết bị, nhà xưởng và công nhân làm thuê 
  • C. Toàn bộ tiền và của cải vật chất
  • D. Giá trị mang lại giá trị thặng dư bằng cách bóc lột lao động làm thuê

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA