AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn các ý không đúng về các cặp phạm trù tư bản: 

  • A. Chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến để tìm nguồn gốc giá trị thặng dư
  • B. Chia tư bản thành tư bản cố định và tư bản lưu động để biết phương thức chuyển giá trị của chúng sang sản phẩm 
  • C. Tư bản cố định cũng là tư bản bất biến, tư bản lưu động cũng là tư bản khả biến
  • D. Cả a, b đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>