AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các luận điểm dưới đây, luận điểm nào sai?

  • A. Các Phương thức sản xuất trước CNTB bóc lột sản phẩm thặng dư trực tiếp
  • B. Bóc lột sản phẩm thặng dư chỉ có ở CNTB
  • C. Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối là hình thái chung nhất của sản xuất giá trị thặng dư
  • D. Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối là điểm xuất phát để sản xuất giá trị thặng dư tương đối 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>