• Câu hỏi:

  Chi phí thực tế của xã hội và chi phí sản xuất TBCN, chọn các ý đúng trong các ý dưới đây: 

  • A. Chi phí thực tế của xã hội là chi phí về lao động xã hội cần thiết
  • B. Chi phí sản xuất TBCN là chi phí tư bản bất biến và khả biến
  • C. Chi phí sản xuất TBCN nhỏ hơn chi phí thực tế của xã hội
  • D. Cả a, b, c 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC