AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lợi nhuận thương nghiệp có được là do bán hàng hoá với mức giá:

  • A. Cao hơn giá trị
  • B. Bằng giá trị
  • C. Bằng chi phí sản xuất TBCN
  • D. Thấp hơn giá trị 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>