YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quan hệ giữa tích tụ và tập trung tư bản. Chọn các ý đúng: 

  • A. Tích tụ tư bản làm cho cạnh tranh gay gắt hơn dẫn đến tập trung tư bản nhanh hơn. 
  • B. Tập trung tư bản tạo điều kiện tăng cường bóc lột giá trị thặng dư nên đẩy nhanh tích tụ tư bản. 
  • C. Cả tích tụ và tập trung tư bản đều thúc đẩy quá trình tích luỹ tư bản.
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA