• Câu hỏi:

  Người lao động nhận khoán công việc, khi hoàn thành nhận được một số lượng tiền thì đó là?

  • A. Tiền công tính theo thời gian
  • B. Tiền công thực tế
  • C. Tiền công danh nghĩa
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

 

 

CÂU HỎI KHÁC