YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn ý không đúng về lợi nhuận:

  • A. Là hình thức biến tướng của giá trị thặng dư 
  • B. Là giá trị thặng dư được coi là con đẻ của tư bản ứng trước
  • C. Là hiệu số giữa tổng doanh thu trừ đi tổng chi phí
  • D. Cả a và b.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA