YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chi phí thực tế của xã hội tạo ra:

  • A. Tạo ra sản phẩm cần thiết và sản phẩm thặng dư 
  • B. Tạo ra giá trị thặng dư 
  • C. Tạo ra giá trị hàng hoá 
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA