MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Cho biết ý nghĩa của việc phát hiện ra tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá của C.Mác. Chọn các ý đúng dưới đây:

  • A. Chia tư bản thành tư bản bất biến và khả biến
  • B. Giải thích quá trình chuyển giá trị cũ sang sản phẩm và tạo ra giá trị mới của sản phẩm
  • C. Hình thành công thức giá trị hàng hoá = c + v + m
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA