YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cách diễn đạt dưới đây các ý nào đúng? 

  • A. Tiền công phụ thuộc vào giá trị sức lao động
  • B. Giá trị sức lao động phụ thuộc vào giá trị tư liệu tiêu dùng và dịch 
   vụ. 
  • C. Giá trị tư liệu tiêu dùng và dịch vụ phụ thuộc vào tiền công của 
   người lao động làm việc trong các ngành đó.
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA