YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tiền công thực tế thay đổi thế nào? Chọn các ý sai dưới đây:

  • A. Tỷ lệ thuận với tiền công danh nghĩa
  • B. Tỷ lệ nghịch với giá trị tư liệu tiêu dùng và dịch vụ.
  • C. Biến đổi cùng chiều với lạm phát
  • D. Cả a và b

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA