YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Những yếu tố dưới đây, yếu tố nào không thuộc tư bản cố định

  • A. Nguyên vật liệu, điện, nước dùng cho sản xuất  
  • B. Các phương tiện vận tải
  • C. Máy móc, nhà xưởng
  • D. Cả  b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA