YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tiền công danh nghĩa phụ thuộc các nhân tố nào?

  • A. Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của người lao động
  • B. Mức độ phức tạp hay giản đơn của công việc.
  • C. Quan hệ cung cầu về hàng hoá sức lao động
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA