AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào dưới đây là đúng?

  • A. Khủng hoảng kinh tế là nguyên nhân gây ra thất nghiệp
  • B. Chống khủng hoảng kinh tế phải chấp nhận thất nghiệp 
  • C. Khủng hoảng kinh tế là nguyên nhân gia tăng thất nghiệp
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>