MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Những ý kiến nào dưới đây là sai? 

  • A. Tích luỹ tư bản là biến một phần giá trị thặng dư thành tư bản. 
  • B. Nguồn gốc của tích luỹ tư bản là giá trị thặng dư
  • C. Động cơ của tích lỹ tư bản cũng là giá trị thặng dư
  • D. Tích luỹ cơ bản là sự tiết kiệm tư bản 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA