YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn các ý đúng về mua bán sức lao động:

  • A. Bán chịu
  • B. Giá cả < giá trị do sức lao động tạo ra 
  • C. Mua, bán có thời hạn
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA