YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bản chất của khủng hoảng kinh tế là:

  • A. Khủng hoảng sản xuất "thừa" so với nhu cầu xã hội
  • B. Khủng hoảng sản xuất "thừa" so với sức mua có hạn của quần chúng
  • C. Là khủng hoảng sản xuất "thiếu hụt" so với sức mua.
  • D. Là nền kinh tế rối loạn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA