YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các quan hệ dưới đây, hãy nhận dạng quan hệ nào thuộc phạm trù cấu tạo hữu cơ của tư bản?

  • A. Quan hệ giữa TLSX và sức lao động sử dụng TLSX đó
  • B. Quan hệ  giữa tư bản bất biến và tư bản khả biến
  • C. Phản ánh mặt hiện vật của tư bản và mặt giá trị của tư bản
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA