YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các quan hệ dưới đây, quan hệ nào không thuộc phạm trù cấu tạo giá trị của tư bản?

  • A. Quan hệ giữa tư bản bất biến và tư bản khả biến. 
  • B. Phản ánh mặt hiện vật của tư bản
  • C. Tỷ lệ về số lượng giá trị giữa tư bản bất biến và tư bản khả biến để tiến hành sản xuất 
  • D. Phản ánh mặt giá trị của tư bản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA