YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn định nghĩa chính xác về tư bản:

  • A. Tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư 
  • B. Tư bản là tiền và TLSX của nhà tư bản để tạo ra giá trị thặng dư
  • C. Tư bản là giá trị đem lại giá trị thặng dư bằng cách bóc lột lao động làm thuê
  • D. Tư bản là tiền đẻ ra tiền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA