YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mục đích trực tiếp của nền sản xuất TBCN là:

  • A. Sản xuất ra ngày càng nhiều của cải vật chất
  • B. Mở rộng phạm vi thống trị của QHSX TBCN
  • C. Tạo ra ngày càng nhiều giá trị thặng dư
  • D. Làm cho lao động ngày càng lệ thuộc vào tư bản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA