AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối là:

  • A. Kéo dài thời gian của ngày lao động, còn thời gian lao động cần thiết không thay đổi 
  • B. Tiết kiệm chi phí sản xuất
  • C. Sử dụng kỹ thuật tiên tiến, cải tiến tổ chức quản lý 
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>