YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tích tụ và tập trung tư bản khác nhau ở:

  • A. Nguồn gốc trực tiếp của tư bản tích tụ và tập trung. 
  • B. Tích tụ tư bản vừa làm tăng quy mô tư bản cá biệt vừa làm tăng quy mô tư bản xã hội.
  • C. Tập trung tư bản chỉ làm tăng quy mô tư bản cá biệt, không làm tăng quy mô tư bản xã hội.
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA