AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bạn cho biết cuộc đại khủng hoảng kinh tế của CNTB nổ ra vào thời kỳ nào?

  • A. 1929 - 1933
  • B. 1954 - 1958 
  • C. 1960 - 1963
  • D. 1973- 1975 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA