AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tư bản bất biến (c) và tư bản khả biến (v) có vai trò thế nào trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư? Chọn các ý không đúng dưới đây: 

  • A. Tư bản bất biến (c) là điều kiện để sản xuất giá trị thặng dư
  • B. Tư bản khả biến là nguồn gốc của giá trị thặng dư 
  • C. Cả c và v có vai trò ngang nhau trong quá trình tạo ra giá trị thặng dư 
  • D. Cả a và b

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>