YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các quan hệ dưới đây, quan hệ nào thuộc phạm trù cấu tạo kỹ thuật của tư bản?

  • A. Phản ánh mặt hiện vật của tư bản
  • B. Phản ánh mặt giá trị của tư bản
  • C. Quan hệ giữa tư bản bất biến và tư bản khả biến. 
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA