• Câu hỏi:

  Thu nhập quốc dân về mặt hiện vật gồm:

  • A. Toàn bộ TLSX và tư liệu tiêu dùng
  • B. Toàn bộ tư liệu tiêu dùng và phần TLSX để tích luỹ mở rộng sản xuất
  • C. Toàn bộ TLSX và phần tư liệu tiêu dùng để mở rộng sản xuất
  • D. Cả a, b, c 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC