• Câu hỏi:

  Thu nhập quốc dân về mặt giá trị gồm:

  • A. c + v + m
  • B. Toàn bộ giá trị mới (v + m) tạo ra trong năm
  • C. Chỉ có c + v
  • D. Cả b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC