YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tích tụ tư bản là:

  • A. Là tăng quy mô tư bản cá biệt bằng cách tư bản hoá giá trị thặng dư 
  • B. Là kết quả trực tiếp của tích luỹ tư bản
  • C. Làm cho tư bản xã hội tăng
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA