AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy nhận dạng những dấu hiệu nào không thuộc phạm trù hao mòn hữu hình?

  • A. Giảm khả năng sử dụng
  • B. Do sử dụng
  • C. Tác động của tự nhiên
  • D. Khấu hao nhanh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>