AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các cách diễn tả giá trị hàng hoá dưới đây, cách nào đúng?

  • A. Giá trị hàng hoá = c + v + m
  • B. Giá trị hàng hoá = giá trị cũ + giá trị mới
  • C. Giá trị hàng hoá = k + p
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>