YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhận xét về giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch, ý nào dưới đây là đúng?

  • A. Đều dựa trên cơ sở tăng NSLĐ
  • B. Giá trị thặng dư tương đối dựa trên cơ sở tăng NSLĐ xã hội còn giá trị thặng dư siêu ngạch dựa trên cơ sở tăng NSLĐ cá biệt.
  • C. Giá trị thặng dư siêu ngạch có thể chuyển hoá thành giá trị thặng dư tương đối.
  • D. Cả a, b, c đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA