• Câu hỏi:

  Tiền công TBCN là:

  • A. Giá trị của lao động
  • B. Sự trả công cho lao động
  • C. Giá trị sức lao động
  • D. Giá cả của sức lao động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

 

 

CÂU HỎI KHÁC