YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khủng hoảng kinh tế trong nông nghiệp có đặc điểm gì khác so với trong công nghiệp?

  • A. Không có tính chu kỳ đều đặn và thường kéo dài hơn
  • B. Có tính chu kỳ đều đặn hơn
  • C. Thời gian khủng hoảng ngắn hơn
  • D. Cả b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA