YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối có điểm nào giống nhau?

  • A. Đều làm cho công nhân tốn sức lao động nhiều hơn
  • B. Đều làm tăng tỷ suất giá trị thặng dư
  • C. Đều làm giảm giá trị sức lao động của công nhân
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA