YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Từ định nghĩa phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối hãy xác định phương án đúng dưới đây:

  • A. Độ dài ngày lao động bằng ngày tự nhiên
  • B. Độ dài ngày lao động lớn hơn không
  • C. Độ dài ngày lao động bằng thời gian lao động cần thiết
  • D. Độ dài ngày lao động lớn hơn thời gian lao động cần thiết 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA