YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn các ý đúng trong các nhận định dưới đây:

  • A. Người bán và người mua sức lao động đều bình đẳng về mặt pháp lý
  • B. Sức lao động được mua và bán theo quy luật giá trị
  • C. Thị trường sức lao động được hình thành và phát triển từ phương thức sản xuất TBCN
  • D. Cả a, b và c.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA