AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân của bản chất khủng hoảng kinh tế TBCN là:

  • A. Bắt nguồn từ mâu thuẫn của bản chất của CNTB
  • B. Do sản xuất không có kế hoạch
  • C.  Do chạy theo lợi nhuận
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>