• Câu hỏi:

  Quá trình tái sản xuất xã hội gồm có mấy khâu?

  • A. Hai khâu : sản xuất  - tiêu dùng
  • B. Ba khâu: sản xuất - phân phối - tiêu dùng
  • C. Bốn khâu: sản xuất - phân phối -trao đổi - tiêu dùng 
  • D. Năm khâu: sản xuất - lưu thông - phân phối - trao đổi - tiêu dùng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

 

 

CÂU HỎI KHÁC