YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Những ý kiến dưới đây về phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối, ý kiến nào đúng? 
    c. 

  • A. Ngày lao động không đổi 
  • B. Thời gian lao động cần thiết và giá trị sức lao động thay đổi
  • C. Hạ thấp giá trị sức lao động
  • D. Cả a, b, c đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA