YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tư bản là: 

  • A. Tư liệu sản xuất
  • B. Là phạm trù vĩnh viễn
  • C. Là giá trị mang lại giá trị thặng dư bằng cách bóc lột lao động làm thuê
  • D. Cả a, b và c.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA