YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nền kinh tế tri thức được xem là:

  • A. Một phương thức sản xuất mới
  • B. Một hình thái kinh tế - xã hội mới
  • C.  Một giai đoạn mới của CNTB hiện đại
  • D. Một nấc thang phát triển của lực lượng sản xuất 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA