YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tư bản cố định và tư bản lưu động thuộc phạm trù tư bản nào?

  • A. Tư bản sản xuất
  • B. Tư bản tiền tệ
  • C. Tư bản bất biến
  • D. Tư bản ứng trước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA